Sự nghịch lý của giấc mơ
Mấy hôm nay trên mạng bàn nhiều về việc có nên bỏ việc, bỏ học để khởi nghiệp không? Minh xin chia xẻ suy nghĩ cá nhân của mình và …